Craftynazz

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Artikel 5 Tarieven en betalingen
Artikel 6 Informatieverstrekking klant
Artikel 7 Herroepingsrecht
Artikel 8 Verplichtingen bij herroeping
Artikel 9 Uitoefening van herroepingsrecht
Artikel 10 Levering en bezorging
Artikel 11 Aansprakelijkheid schade
Artikel 12 Intellectueel eigendom en auteursrechten
Artikel 13 Aanbiedingen en acties 
Artikel 14 Bijzondere bepalingen
Artikel 15 Klachten en garantie
Artikel 16 Geschilbeslechting

 

 

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd.
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
  8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

CRAFTYNAZZ
Chopinplein 47
3122VM Schiedam
Nederland

T 06 30443560
E info@192.168.1.249
KVK 83741739
BTW nummer NL003865610B88

 

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van producten door of namens de verkoper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. De algemene voorwaarden van de zakelijke klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeelte-lijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

 

Artikel 3 Aanbod 

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Producten worden echter met de hand gemaakt, waardoor kleine afwijkingen plaats kunnen vinden.
3. Verkoper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 

Artikel 4 Overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2. De verkoper bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging. Tot de aanvaarding is bevestigd door verkoper, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Verkoper zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 

 

Artikel 5 Tarieven en betalingen

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar de verkoper geen invloed op heeft.
3. Betalingen vinden, tenzij anders overeengekomen, in twee delen plaats, waarbij klant gehouden is 50% aan te betalen voordat een bestelling definitief is.
4. Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of een bestelling eerder geleverd dient te worden. 

 

Artikel 6 Informatieverstrekking klant 

1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan verkoper. Hieronder valt tevens het aanleveren van juist materiaal wanneer klant dit materiaal verwerkt wil zien in de bestelling en voorkeuren voor gepersonaliseerde bestellingen.
2. Daarnaast is klant zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een gewenste datum voor het verzenden van de bestelling. Deze datum is vervolgens leidend voor de verzending, verkoper kan geen garanties doen over de datum van bezorging. Een bestelling kan ook worden opgehaald; ook dit dient duidelijk aangegeven te worden in het bestelproces.
3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Verkoper zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
4. Klant vrijwaart verkoper voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 

 

Artikel 7 Herroepingsrecht 

1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop te ontbinden. Verkoper heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of digitale producten waar direct toegang toe wordt verschaft. Daarnaast zijn gepersonaliseerde bestellingen en bestellingen met betrekking tot feestdagen uitgesloten van het herroepingsrecht. 

 

Artikel 8 Verplichtingen bij herroeping 

1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
3. Verkoper stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
4. Verkoper vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt. 

 

Artikel 9 Uitoefening van herroepingsrecht 

1. Klant meldt schriftelijk via het formulier op de website en binnen de bedenktijd aan verkoper dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht. 
2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug. 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de klant. 

 

Artikel 10 Levering en bezorging 

1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
2. Verkoper is enkel gehouden te leveren in de door haar aangewezen leveringsgebied, zijnde Nederland.
3. Klant kiest voor gepersonaliseerde bestelling een datum voor verzending, of kiest voor het ophalen voor de bestelling. Voor bestellingen uit het standaard assortiment geldt dat de bestelling binnen een kalenderweek, of op de bezorgdatum zoals aangegeven in de pre-order, wordt geleverd. 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade 

1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Verkoper handelt uiterst zorgvuldig met betrekking tot (het vermelden van) allergenen, maar kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel ontstane schade en/of gezondheidsproblemen wegens intoleranties of allergie voor bepaalde voedingsstoffen.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals bezorgdiensten.
5. Verkoper is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van en het beschikken over de juiste rechten van door klant zelf aangeleverd (beeld)materiaal.
6. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk- en/of zetfouten van afbeeldingen of tekst.
7. In het geval dat verkoper een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door verkoper aan klant is gefactureerd, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
8. De klant vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door verkoper geleverde producten. 

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom en auteursrechten 

1.De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van verkoper berusten bij verkoper en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
2.Het handelen in strijd met het in het lid 1 van dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
3. Bij inbreuk komt verkoper een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door verkoper gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Het eigendom van door verkoper geleverde producten gaat over op klant wanneer de betaling volledig is voltooid.
5. Koper verplicht zich tot naamsvermelding van het werk van de verkoper bij publicatie op social media en/of internet en/of andere media. Indien dat niet gebeurt, mag de verkoper de klant daarop aanspreken en aanpassingen en/of correctie eisen. 

 

Artikel 13 Aanbiedingen en acties 

1. Verkoper biedt regelmatig aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is verkoper niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
2. Lopende acties en kortingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.
3. Verkoper bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing be-houdt verkoper het recht de bestelling te annuleren. 

 

Artikel 14 Bijzondere bepalingen 

1. De minimale afname voor gepersonaliseerde bestellingen bedraagt 25 stuks.
2. Op de producten kan een logo of afbeelding worden geplaatst. De afbeelding dient in PNG, JPG, SVG of PDF aan verkoper te worden geleverd. Doordat alles met de hand wordt gemaakt kunnen er afwijkingen in kleur ontstaan.

 

Artikel 15 Klachten en garantie 

1. Verkoper besteedt uiterste zorg aan haar producten en deze zullen dan ook voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne. Mocht klant toch een klacht hebben over de producten, dient klant binnen 3 maanden na ontvangst van het product schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.
2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 16 Geschilbeslechting 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin verkoper is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de verkoper en betrokken derden 12 maanden